top of page
Search

Endringer i SkatteFUNN fra 2020 (og 2019!)

SkatteFUNN-ordningen har fått en del oppmerksomhet i nyhetsmediene i 2019 av to grunner.


Det har kommet en innstramming når det gjelder forutsetningene for og kontrollen med utbetaling av støtte til selskap som er i økonomiske vanskeligheter. Det er gjort en god del endringer i ordningen fra 2019 til 2020.


Vi tar det siste først – her er de viktigste endringene som du bør kjenne til:

Maksimal timepris for egne ansatte høynes fra 600 til 700 kroner fra 1.1.2020. Denne maksprisen skal også gjelde ved kjøp av tjenester fra nærstående. Støttesatsen er endret til 19% for alle bedrifter. Tidligere var den 18% for store bedrifter og 20% for SMB-bedrifter.Den øvre grensen for fradragsgrunnlag pr prosjekt og pr bedrift settes til 25 millioner kroner fra og med 2020. Tidligere kunne man i tillegg får godkjent inntil 25 millioner ekstra ved kjøp av tjenester fra godkjente FoU-institusjoner.Fradragsretten for kostnader knyttet til innkjøp av tjenester begrenses til land som enten er medlem av EØS eller som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med. Det innføres krav om prosjektregnskap fra underleverandører dersom underleverandøren er nærstående.

Vi tror endringene vil ha liten betydning for de aller fleste brukere av SkatteFUNN. Vi er fornøyd med at det opprinnelige forslaget om krav til prosjektregnskap fra underleverandører er begrenset til å gjelde kun når underleverandør er nærstående, det var et innspill som vi i Nyttige idéer kom med i vårt høringssvar og som flere kopierte etter det, mange takk til dere! Vi er også glade for at innskrenkingen av fradragsretten til å kun gjelde kjøp fra EØS ikke ble innført, det ville ført til at kostnader knyttet til kjøp av tjenester fra land som India, USA og (post Brexit) UK ikke ville vært omfattet av SkatteFUNN. Vi er også glade for at den maksimale timesatsen er høynet fra 600 til 700 kroner. Så alt i alt, forståelige endringer motivert av behovet for effektiv administrasjon, bedre kontrollmuligheter og færre tilpasningsmuligheter, samtidig som ulempene for brukerne er begrensede.


Så tilbake til første punkt om selskap som er i økonomiske vanskeligheter:


EØS-reglene tillater ikke utbetaling av statsstøtte til selskap som er i økonomiske vanskeligheter. Finansdepartementet har gitt Skattedirektoratet oppdrag med å føre kontroll med dette fra og med inntektsåret 2019. Gründerbedrifter skjermes til en viss grad ved at begrensningen ikke gjelder selskap som er tre år eller yngre. For eldre selskap er det da viktig at man har gode og objektive kriterier for å fastslå hvorvidt et selskap er i økonomiske vanskeligheter eller ei, samt klare regler for når den vurderingen skal gjøres. Her er det fortsatt uavklarte forhold. På SkatteFUNNs nettsider står det pr i dag å lese at selskapet selv ved levering av Skattemeldingen må avgi egenerklæring om at de ikke var i økonomiske vanskeligheter (etter nærmere angitte regler) på tidspunktet for godkjenning av SkatteFUNN-søknad. Men vi har brakt i erfaring at det jobbes med en løsning hvor selskaper som rammes av dette kan få en frist til å rette opp i forholdet, slik at det gjeldende tidspunktet eventuelt kan komme til å bli et annet tidspunkt, f eks ved årsavslutning eller ved tidspunktet for levering av skattemeldingen. På nettsidene til SkatteFUNN står det at det kommer mer informasjon om dette etterhvert, og vi har fått vite at Forskningsrådet og skattedirektoratet har som ambisjon å få klarhet i alle detaljer omkring dette i løpet av januar måned. Vi kommer til å følge med på dette og kommer med et eget nyhetsbrev om saken når detaljene har falt på plass.

Comments


bottom of page