top of page
Search

16 punkter å sjekke for alle som har SkatteFUNN-prosjekt!


Har du et godkjent SkatteFUNN-prosjekt, skal du sende inn års- eller sluttrapport til Forskningsrådet innen 1. mars, og du må også passe på å sende skjema RF1053 som vedlegg til skattemeldingen din, ledsaget av revisorattestert prosjektregnskap. Men for å få den støtten du har krav på, er det viktig at du får med deg alle kostnader som kan godkjennes og som kan gå inn i et kostnadsgrunnlag. Så her er en sjekkliste som du bør gå gjennom før du sender inn!


 1. Hovedregel For å kunne inngå i fradragsgrunnlaget for et SkatteFUNN-prosjekt, må en kostnad være direkte knyttet til gjennomføringen av prosjektet, samt fradragsberettiget ved den ordinære skattefastsettelsen (skatteloven kapittel 6).  Men merk at det for øvrig ikke er noen krav til kostnadstype.

 2. Personalkostnader For de fleste er dette den største kostnadsposten og støttegrunnlaget for en medarbeider beregnes som hennes timesats * antall timer som hun har arbeidet på prosjektet i løpet av året. Det gis ikke godkjenning for mer enn 1850 timer pr ansatt pr år. Timesatsen beregnes sjablongmessig som 1,2 promille * avtalt årslønn, dog begrenset opp til 600 kr/time. Det gir inntil 222,000 kr i støtte for en person som er fulltids engasjert i et prosjekt. Merk at det ikke er tilstrekkelig at man har en regnskapsført lønnsforpliktelse, lønnen må også rent faktisk være utbetalt senest i løpet av 1. termin i året etter rapporteringsåret. Merk også at det er viktig med orden i sakene når det gjelder timeføring, revisor kan kreve timelister som er detaljert ned til pr person pr dag pr delmål i prosjektet.

 3. Felleskostnader og indirekte kostnader Denne typen kostnader (f eks sosiale kostnader, husleie, tele, IT mv) er ansett å være dekket av sjablongregelen for personalkostnader og skal ikke føres separat.

 4. Innkjøpte tjenester og innkjøpt arbeidskraft Eksterne tjenester og ekstern arbeidskraft som faktureres bedriften og som er direkte knyttet til prosjektgjennomføringen kan godkjennes som fradragsgrunnlag. Her er det ingen begrensning i maksimal timepris og fakturabeløpet vil normalt gjelde.

 5. Kjøp av tjenester fra nærstående Til og med 2019 gjelder det ingen maksimal timepris for kjøp av tjenester fra nærstående, slik at ordinær «armlengdes avstand»-prinsipp skal gjelde for intern prising av tjenestene. Men merk at her kommer det endringer fra og med 1.1.2020, etter den datoen vil begrensningen i maksimal timepris gjelde for kjøp mellom nærstående.

 6. Prosjektledelse Kostnader til personale som styrer, støtter og følger opp prosjektet vil kunne godkjennes, hva enten det er egne ansatte eller innleide ressurser.

 7. Patenteringskostnader for SMB-er Patenteringskostnader godkjennes normalt ikke som fradragsgrunnlag, men det er gjort unntak for førstegangspatentering for SMB-bedrifter, her kan kostnader til patentering godkjennes.

 8. Innkjøpt utstyr Utstyr som er innkjøpt og som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, kan føres i sin helhet dersom det ikke skal brukes etter at prosjektet er avsluttet. Hvis levetiden til utstyret er lengre enn varigheten av prosjektet, skal kostnadene som belastes prosjektet fastsettes til de skattemessige saldoavskrivningene som er foretatt innenfor prosjektets levetid. Dersom utstyret også brukes til andre formål enn FoU-prosjektet, f eks i bedriftens ordinære produksjon, må kostnadene i fordeles pro rata mellom FoU-prosjektet og øvrig bruk.

 9. Innleid utstyr For utstyr som leies inn og som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, kan leiebeløpet normalt kostnadsføres. Dette gjelder dog ikke ordinært kontorutstyr som forutsettes dekket av den sjablongberegnede timeprisen. Dersom utstyret også brukes til andre formål, f eks i bedriftens ordinære produksjon, må kostnadene i fordeles pro rata mellom FoU-prosjektet og øvrig bruk.

 10. Bruk av bedriftens eget utstyr Dersom prosjektet krever bruk av spesielt utstyr som bedriften selv eier, kan en beregnet leiepris inngå i et fradragsgrunnlag.

 11. Rekrutteringskostnader Dersom du har kostnader til rekruttering av personell som leies inn spesifikt for et prosjekt, kan kostnadene gå inn i et fradragsgrunnlag. Dersom rekrutteringskostnadene derimot er knyttet til egne ansatte, må man anta at disse kostnadene er ment å skulle dekkes av den sjablongberegnede timeprisen.

 12. Kapitalkostnader Kapitalkostnader til gjennomføring av FoU-prosjekt kan inngå i kostnadsgrunnlaget. Det må kunne dokumenteres at kapitalkostnadene har vært nødvendige for å gjennomføre prosjektet, f.eks. for å finansiere innkjøpte tjenester. Kapitalkostnadene kan f eks være rentekostnader knyttet til lån eller kostnader knyttet til å hente inn egenkapital.

 13. Kjøp av tjenester fra utlandet Kostnader knyttet til kjøp av tjenester fra utlandet kan inngå i et fradragsgrunnlag. Merk at det kommer endringer her fra 1.1.2020, etter den datoen vil det kun være tjenester fra land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med som er omfattet av SkatteFUNN.

 14. Avgrenset godkjenning Merk at dersom prosjektet ditt har fått en avgrenset godkjenning, må du regne med å kunne dokumentere at kostnader som inngår knytter seg til det eller de delmålene i søknaden din som har godkjenning.

 15. Maksimalt fradragsgrunnlag Maksimalt fradragsgrunnlag pr prosjekt er normalt 25 millioner kroner. Merk at denne grensen også gjelder pr bedrift, slik at dersom bedriften din har flere prosjekter gående, og med kostnaders om beløper seg til mer enn 25 millioner kroner samlet sett, vil bedriften fortsatt få maksimalt 25 millioner kroner som fradragsgrunnlag. Til og med 2019 er det også slik at dersom du kjøper inn FoU-tjenester fra godkjente FoU-institusjoner, økes det maksimale fradragsgrunnlaget til 50 millioner kroner hvorav 25 av dem er øremerket institusjonene.

 16. Bedrifter som er i økonomiske vanskeligheter Pr dags dato står dette å lese på Skattefunns nettsider: «Skattefunn-selskap med prosjekt som er godkjent i løpet av 2019, må gjennom en egenerklæring, en obligatorisk avkryssingsboks i skjemaet RF-1053, bekrefte at foretaket ikke var i vanskeligheter da Forskningsrådet godkjente søknaden i 2019, vurdert på grunnlag av siste avlagte regnskap på tidspunktet for godkjennelsen. Kontrollen av vilkåret vil derfor først skje etter innleveringen av skattemeldingen for 2019 (31. mai 2020)». Men MERK at her kan det komme endringer før fristen for innsending av skattemelding, vi følger nøye med på dette og følger opp med separat nyhetsbrev hvis det kommer endringer! Jeg håper dette er til hjelp, og ønsker deg et fremgangsrikt og innovativt 2020,

Yorumlar


bottom of page